Úplná pravidla soutěže
Daňový talent

Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné znění pravidel soutěže Daňový talent roku (dále jen „soutěž“).

Organizátorem soutěže je:
KPMG Česká republika, s.r.o.
Pobřežní 648/1a, 18600 Praha 8, Česká republika
IČ: 00553115 (dále jen „organizátor“)

1. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od od 11. 3. do 7. 4. 2024 na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

2. Účast v soutěži:

 • Soutěž je určena výhradně pro studenty, kteří studují v prvním, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém ročníku na některé z vysokých škol v České republice.
 • První kolo je možno absolvovat bez nutnosti registrace. Absolvování dalších kol je podmíněno registrací.
 • Registrace je možná skrze e-mail či propojením s Facebookovým účtem. Uživatel musí svou registraci ověřit skrze autorizační kód, který mu je odeslán prostřednictvím SMS na jeho telefonní číslo. Stejné telefonní číslo je použito pro kontaktování uživatele v případě výhry.
 • Soutěž není určena pro zaměstnance KPMG Česká republika s.r.o., KPMG Audit s.r.o. a KPMG Legal s.r.o.

3. Mechanika soutěže

 • Soutěž na webu www.danovasoutez.cz se skládá ze tří kol. Není možné žádné kolo přeskočit. Soutěžící má za cíl nasbírat co nejvíce bodů za správné odpovědi. Každé kolo je bodově omezeno, zároveň je však možnost nasbírat body bonusové, jak bude popsáno níže. První kolo je možné opakovat, druhé a třetí kolo je možné absolvovat pouze jednou.
 • Každé kolo obsahuje otázky s primárně daňovou tématikou. V prvním kole nalezne uchazeč 15 otázek, na které je možnost odpovědět ano či ne. V tomto kole může uchazeč za správné odpovědi získat maximálně 300 bodů. Na absolvování prvního kola má 2 minuty. Stihne-li jej dokončit dříve, za každou ušetřenou vteřinu získá navíc 1 bod jako bonus.
 • Druhé kolo obsahuje 10 otázek, u každé jsou nabídnuty 4 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Zároveň má soutěžící možnost v rámci 2. kola využít až tři nápovědy, kdy jsou dvě špatné odpovědi skryty. V tomto kole může uchazeč za správné odpovědi získat maximálně 600 bodů. Na absolvování tohoto kola má soutěžící 6 minut. Stihne-li jej dokončit dříve, za každou ušetřenou vteřinu získá 1 bod navíc jako bonus. Zároveň za každou nevyužitou nápovědu může získat 100 bodů navíc jako bonus.
 • Třetí kolo obsahuje 10 příkladů z daňové problematiky. Zde musí soutěžící počítat a následně vybrat ze 4 možností, a to bez možnosti nápovědy. Pouze jedna u možností je ta správná. V tomto kole může uchazeč za správné odpovědi získat maximálně 1 200 bodů. Na splnění všech příkladů má soutěžící celkem 10 minut.
 • Celkem může soutěžící získat 2 100 bodů za správné odpovědi + bonusy v prvním a druhém kole, definované viz výše.

4. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

5. Výherce, výhry v soutěži:

a. Výhry

 • 1krát Apple MacBook Air pro soutěžícího, který v soutěži získá nejvyšší počet bodů. Hodnotné ceny získají i soutěžící s druhým a třetím nejvyšším počtem bodů.
 • 40krát účast na slavnostním vyhlášení vítěze ve společnosti KPMG Česká republika pro 40 nejlepších řešitelů. Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční dne 7. května 2024, v sídle společnosti KPMG Česká republika – Pobřežní 1A, Praha, 186 00.

b. Kontaktování výherců

 • 40 nejlepších řešitelů bude o výhře zpraveno prostřednictvím organizátora po skončení a vyhodnocení soutěže, a to nejpozději do 26. dubna 2024.
 • Nejúspěšnější řešitel a výherce hlavní ceny, který získá nejvyšší počet bodů, bude oznámen na slavnostním vyhlášení. Cena mu bude předána osobně v okamžik vyhlášení. Podmínkou získání hlavní ceny za nejvyšší počet dosažených bodů je účast na slavnostním vyhlášení. Pokud se účastník s nejvyšším počtem bodů nedostaví, získává hlavní cenu účastník s dalším nejvyšším počtem bodů, který bude na slavnostním vyhlášení přítomen.
 • V případě, že by nejvyšší počet bodů získal výherce hlavní ceny některého z předchozích ročníků soutěže, vyhrává hlavní cenu automaticky další v pořadí.
 • V případě, že se výherce nepodaří do jednoho měsíce od ukončení soutěže kontaktovat na jím uvedeném a ověřeném telefonním čísle, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům organizátora soutěže.
 • O vyhodnocení soutěže organizátor vyhotoví záznam, který bude k nahlédnutí v sídle organizátora.
 • Nárok na výhru zaniká ve chvíli, bude-li zjištěno, že výherce nesplňuje podmínky soutěže stanovené v bodu 2.

6. Další ujednání

 • Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení se zasílatelem.
 • Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení nebo obrazové a zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) mohou být bezplatně zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora (týká se vyhlašování vítězů).
 • Účastník soutěže odesláním díla do soutěže poskytuje bezplatně organizátorovi licenční oprávnění k jakémukoli užití řešení příkladové části jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely organizátora a jeho služeb. Organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžních příspěvků a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní příspěvky do soutěže zaslané jsou jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžních příspěvků dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních příspěvků do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost před odesláním příspěvku do této soutěže. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen organizátorovi uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených (zejména licenčních) a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o.

Vyhodnocujeme výsledky